در صورتیکه زوج تمکن مالی برای مهریه نداشته باشد آیا تقسیط خواهد شد؟

55 نمایشمهریه
0 دیدگاه

سلام زن مهریه رو که ۷۲سکه باشد اجرا بزاره اگه شوهر پس انداز یا اموالی نداشته باشد بدون اینکه برود زندان مهریه چگونه قسط بندی میشود؟باتشکر

در صورتیکه زوج تمکن مالی نداشته باشد و دادخواست اعسار بدهد و معسر بودن ایشان محرز گردد مهریه تقسیط خواهد شد و میزان اقساط را قاضی مشخص خواهد کرد.

موفق باشید