آیا بدون شاهد و مدرک می توان جرم تجاوز به عنف را اثبات نمود؟

93 نمایشتجاوز به اموال خصوصی
0 دیدگاه

با سلام برادر من چند ماه با دختری دوستی داشته که قرار ازدواج داشته اند و بعد بهم خورده است حال خانم با حقه با ایشان قرار ملاقات گزاشته و سپس ادعای تجاوز به عنف را مطرح کرده است مدرک یا شاهدی وجود ندارد و برادر من از باکره نبودن ایشان اصلا مطلع نبوده است فقط یک راننده دیگر خانم را دیده که برادر من با عصبانیت ایشان را از ماشین پیاده کرده است حال قابل اثبات هست یا خیر؟

با توجه به توضیحات فوق بعید به نظر می رسد جرم تجاوز به عنف اثبات شود علی ایحال تصمیم گیری در این خصوص و صدور حکم با قاضی پرونده است.