در چه شرایطی مرد میتواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیرد؟

90 نمایشازدواج مجدد

باسلام من الان نزدیک یکساله ازهمسرم جدا هستم وطلاقش ندادم وحتی اظهارنامه وحتی دادخواست عدم تمکین دادم ولی نیامده الان پرونده عدم تمکین درتاریخ۲۷/۱/۹۶وقت رسیدگی داره روی این پرونده میشود ازهم جدا شدیان بعد همسرم مهریه روبه اجرا گذاشته وکارمهریه روبه انجام دربرج ۲اردیبهشت وقت رسیدگیه الان بهترین راه چیه

همسرتان که میتوانند برای مطالبه مهریه خود اقدام کنند لذا در صورتیکه عدم تمکین ایشان اثبات گردد میتوانید برای گرفتن اجازه ازدواج مجدد اقدام کنید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا