آیا میتوانم هزینه حق ارتفاق ۲۵ سال را مطالبه کنم؟

209 نمایشحق انتفاع و ارتفاق

با سلام در باغ بنده یک جوی آب مشترک، جهت آبیاری باغ های همسایگان وجود دارد و ۲۵ سال است که همسایگان ۳ باغ کناری بدون هیچ قراردادی مبنی بر بردن آب از طریق این جوی باغ های خود را آبیاری می کنند. سوال بنده این هست که با توجه به حق ارتفاق بنده می توانم بعد از ۲۵سال از باغ های همسایه اجاره دریافت کنم؟ بر اساس کد بند قانون مدنی؟

0

خیر در صورتیکه همسایگان حق ارتفاق داشته باشند و استفاده از جوی به صورت مشترک باشد شما هیچ وجهی را نمیتوانید از آنها مطالبه نمائید.

دکمه بازگشت به بالا