اگر کد ایسیک مربوط به یک کالا وجود نداشته باشد میتوانم تولید انبوه کنم؟

0 دیدگاه

با سلام.قصد تولید و صادرات محصولی را داریم که کد ایسیک مربوط به ان وجود ندارد.ایا راهکاری وجود دارد؟محصول را تولید کنیم بعد کد را بگیریم یا به صورت نمونه تولید کنیم و کد بگیریم بعد وارد فاز توسعه شویم؟

توصیه میشود که قطعه را ابتدا به صورت نمونه تولید کنید و کد را بگیرید سپس به تولید انبوه برسانید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.