آیا عکاسی از درون خانه دیگری تجاوز به حریم خصوصی است؟

78 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

سلام ما برای گرفتن عکس روی دیوار خانه ای، به سمت کوچه نشستیم….آیا این مصداق تجاوز به حریم خصوصی است؟ و آیا مالک با استفاده از عکس ما میتواند از ما شکایت کند؟؟؟

خیر تجاوز به حریم خصوصی نخواهد بود لذا اگر عکس از درون خانه گرفته شده باشد میتوانند علیه شما شکایت کنند.