تفکیک املاکی که به صورت مشاعی میباشد چگونه میباشد؟

78 نمایشصورتمجلس تفکیکی
0 دیدگاه

ایا اگر خانه شش دانگ من قولنامه ای باشد ویک دنگ ان در مهریه همسرم باشد,همسرم برای در خواست ان یک دنگ باید اقدام به صدور سند کند تا دادگاه رای به تفکیک ان یک دنگ بدهد

خیر ایشان میتوانند به همان صورتیکه مشاعی میباشد از دادگاه دستور فروش ملک مشاع را بگیرند و یا سهم خود را به صورت وکالتی به فرد دیگری بفروشند.