اگر یکی از همسایگان در منزل خود طیور و دام نگهداری کند میتوانم شکایت کنم؟

252 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

همسایه در حیاط خانه ی خود گوسفند و طیور نگه داری میکند، این امر موجب بوی بد محل و حشرات و آلودگی گردیده. برای شکایت از غیر از راه شکایت خصوصی راه دیگری وجود ندارد؟ و در صورت شکایت هزینه ی تنظیم شکایت نامه چقدر خواهد بود؟

شما باید ضمن تقاضای تامین دلیل برای شکایت از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمائید و هزینه آن تا صد هزار تومان خواهد بود که قابل مطالبه از فرد میباشد.