اگر صدای ضبط شده متعلق به فرد نباشد میتواند اعاده حیثیت کند؟

76 نمایشاعاده اعتبار
0 دیدگاه

آیا صدای ضبط شده فحاشی با موبایل در حالی که متهم هرگز اقرار نکرده و در هر جایی که آمده گفته است این صدای من نیست برای دادگاه محکمه پسند میباشد و اگر نباشد و متهم اعاده حیثیت کند جرمش چیست

اینکه صدای ایشان نبوده باشد که قابل اعاده حیثیت نیست ولی اگر موجب هتک حرمت و یا هتک حیثیت شده باشد میتوان اعاده حیثیت کرد.