اخذ اجرت المثل مغازه سرقفلی از ورثه برادم چگونه است؟

381 نمایشحق سرقفلی

پدرم سرقفلی مغاه ای را خریداری نموده بود در سال ۵۲. (سند رسمی در دست نیست) در سال ۶۹ فوت نموده برادرم مغازه را میگردانده. و در سال ۹۴ فوت میکند. اکنون مغازه در دست پسر برادرم میباشد . آیا میتوانم اجرت المثل ایام تصرف از سال ۶۹ را طلب کنم؟

0

شما میتوانید بعد از حصر وراثت سهم الارث خود را از مغازه مطالبه کنید یعنی یک ورثه شما هستید و ورثه دیگر فرزند ایشان. لذا اجرت المثل نیز قابل مطالبه است.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱