پرداخت سرقفلی به دلیل اجرای حکم به چه صورتی است؟

313 نمایشحق سرقفلی

آیا در مغازه سرقفلی که پس از حکم نهایی دادگاه مبلغ واریز نشده و حکم قطعی شده چگونه به فروش خواهد رسید؟

0

در صورتیکه مبلغ سرقفلی واریز نشود حکم قابل اجرا نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱