نوشتن لایحه برای صورتمجلس تفکیکی چگونه است؟

97 نمایشصورتمجلس تفکیکی
0 دیدگاه

با سلام من بر علیه فروشنده ملکم دادخواستی مبنی بر تنظیم صورتمجلس تفکیکی و اخذ پایان کار تهیه کرده و به دادگاه داده ام. حال دادگاه از من لایحه میخواهد. لطفا راهنمایی کنید آنرا چطور بنویسم. با تشکر

لایحه در این قسمت نوشته نخواهد شد به دلیل اینکه نوشتن لایحه کاری تخصصی است و باید با وکیل مشورت کنید.