وصول مطالبات از شرکتی که اموالش توقیف شده چگونه است؟

54 نمایششرکت با مسئولیت محدود
0 دیدگاه

چگونه مطالباتمی را از شرکتی که همه اموالش توقیف وسهامدار باخیال راحت نشسته بگیرم

شما میتوانید با استناد به مدارک محکمه پسند دادخواست برای مطالبه حقوق خود بدهید لذا در صورتیکه اموالی برای توقیف نتوانید معرفی کنید باید منتظر باشید تا دادگاه شرکت را محکوم به پرداخت بدهی کند.