در در قراردادی شرط فسخ، پاس نشدن هر کدام از چکها بوده و یک فقره چک برگشت خورده چه اقدامی می توانم انجام داد؟

107 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

فروش به تاریخ قبل از بیع پس از خرید به خود مالک قبلی برای آنکه اگر چک ها پاس نشود ادعایی برای فسخ نکندچه حکمی دارد ممنون اگه سریع تر جواب بدید توضیح اینکه سه تاچک گرفتم ویکی برگشت خورده وشرط فسخ هم به وصول چکها قراردادشده

متاسفانه سوال شما قدری مبهم مطرح شده است علی ایحال باید عرض شود چنانچه در قراردادی شرط شده باشد که در صورتی که هر کدام از چکها برگشت بخورد قرارداد فسخ می شود به محض برگشت خوردن چک قرارداد فسخ شده و طرفین باید مجددا قراردادی تنظیم نمایند.