آیا می توانم وکالت بلاعزلی که به برادرم داده ام را به دلیل جعل ایشان فسخ کنم؟

75 نمایشجعل
0 دیدگاه

سلام برادرم مرتکب جرم جعل وتزویر شده وبنده اطلاعی نداشتم وبه جهت اعتماد به ایشان وکالت بلا عزل دارم حالا با مدارک جعلی و وکالت نامه بلاعزلی که دارد ادعای مالکیت دارد. آیا ورود به جرم وارتکاب آن با نیت تصرف مالی برای رد صلاحیت وعزل او کفایت میکند وچگونه باید رسیدگی شود. متشکرم

متاسفانه سوال شما به طور واضح مطرح نشده است علی ایحال چنانچه شما به برادرتان وکالت بلاعزل داده اید و در متن وکالت ایشان حق انتقال ملک شما به خود را داشته است انتقال صحیح می باشد و امکان عزل ایشان وجود ندارد.