اگر مردی را با همسر خود در حال آمیزش جنسی ببینیم.بر اساس قانون مجازات اسلامی حق داریم هر دو را به قتل برسانیم؟

331 نمایشزنا

آیا اگر مردی را با همسر خود در حال آمیزش جنسی ببینیم.بر اساس قانون مجازات اسلامی حق داریم هر دو را به قتل برسانیم؟

0

 امر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط در ستی آن مطلع نمی
باشند و این امر باعث افزایش قتل های ناموسی گردیده است چه بسا ممکن است
مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجحه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان
حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می شود مرد (شوهر)به قصاص
محکوم شود.اما قانون گذار برای جلوگیری از قصاص مرد درچنین حالتی در تبصره
۲ماده ۲۹۵ق .م .۱ [در صورتی که شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن
بکشد به منزله خطاشبیه عمد است [در حکم شبه عمد]است . که این تبصره خود
باعث فرارمتهم از قصاص می باشد وچه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را
بداند اما با وجود این وطبق اطلاع به تبصره ی ۲ ماده ۲۹۵ باز هم اقدام به
قتل نماید چون آسوده خاطر است که می تواندطبق همین تبصره تبرئه شود .و این
باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه [جرم زایی] درجامعه می باشد.

دکمه بازگشت به بالا