چنانچه اتومبیل قبل فوت متوفی فروخته شده باشد ولی هنوز سند اتومبیل به نام متوفی باشد مالیات تعلق میگیرد یا خیر؟

250 نمایشمالیات بر ارث

چنانچه اتومبیل قبل فوت متوفی فروخته شده باشد ولی هنوز سند اتومبیل به نام متوفی باشد مالیات تعلق میگیرد یا خیر؟

0

با توجه به اینکه خودرو در زمان حیات متوفی انتقال داده شده است مالیات بر ارث به آن تعلق نخواهد گرفت علی ایحال بهتر است در این خصوص از اداره مالیات سوال بفرمایید.

دکمه بازگشت به بالا