مادر یک ملک به ارزش ۲۰۰میلیون تومان دارد بعد از فوت مادر مالیات بر ارث آن چقدر میشود؟

69 نمایشمالیات بر ارث
0 دیدگاه

مادر یک ملک به ارزش ۲۰۰میلیون تومان دارد بعد فوت مادر مالیات بر ارث ان چقدر میشود

در خصوص امور مالیاتی از اداره مالیات سوال بفرمایید.