میخاهم با یک مردی که اقامت نروژ را دارد ازدواج مجدد کنم آیا بغدازفوت به بنده ارث میرسد؟

59 نمایشمالیات بر ارث
0 دیدگاه

بنده میخواهم با مردی که اقامت نروژ را دارد و آنجا خانه و زندگی دارند و از همسرش جدا شده و سه فرزند دارد ازدواج کنم و به نروژ مهاجرت کنم اکر در آینده همسرم فوت کند به من رثیه ای می رسد یا نه؟

طبق قانون ایران اگ رازدواج درایران بوده  باشد همسردوم هم از شوهر ارث میبرد و درصورتداشتن فرزند 1/8و درصورت نداشتن فرزند 1/4 ارث میبرد