اگر برای اولین بار به نفر تجاوز شودولی بعد وقتی طرف را ول کندو برود حکم آن چیست؟

297 نمایشزنا

اگر باری اولین بار به دختر باکره تجاوز شود و برای بارها بعد به او گفته شود با تو ازدواج میکنم ولی بعد وقتی طرف را ول کندو برود حکم آن چیست

0

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است.. البته در صورتیکه شاکی کشایت کند و این مسئله اثبات شود که تجاوز به عنف صورت گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا