آیا بدون داشتن حق فسخ در قرارداد به دلیل پاس نشدن وجه چک می توان قرارداد را فسخ کرد؟

86 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

با سلام
در تیر ماه خودوروی صفر کیلومتر خود را طی شرایط 50 م نقد و یک چک 6 م یک ماهه بابت انتقال سند با قوانامه دستنویس فروخته ام . خریدار چک را تاکنون به دلایل مختلف پاس کردن نکرده است .
در قولنامه در مورد فسخ چیزی ذکر نشده است .
آیا امکان فسخ قرارداد و و پس گرفتن خودرو و ضرر و زیان وجود دارد ؟

با توجه به اینکه حق فسخ در قرارداد ذکر نشده است امکان فسخ وجود نداشته و تنها می توانید نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نمایید.