آیا می توانم قرارداد فروش ملک را فسخ کنم تا الزام به پرداخت ضرر و زیان تاخیر نشوم؟

78 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

سلام آپارتمانی را پارسال فروختم و بخاطر مشکلات شهرداری هنوز کار پایان کار انجام نشده و سند آماده برای تاریخ محضر نشد
خریدار درخواست ضرر و زیان عدم تنظیم ستد در تاریخ مقرر به مقداری که در مبایعه نامه ذکر شده است و همچنین در قرارداد مبلغی بابت ضرر و زیان فسخ قرارداد آمده است آیا میتوانم درخواست فسخ قرارداد را بکنم تا از زیر بار ضرر و زیان دیرکرد تنظیم سند که روزی پانصد هزار توان است خارج شوم ؟ ممنون از لطف شما

چنانچه در قرارداد، حق فسخ یکطرفه برای شما در نظر گرفته شده باشد می توانید قرارداد را فسخ نمایید و ضرر و زیانی که بابت فسخ در نظر گرفته شده است را پرداخت کنید.