بدلیل جعل یک عدد فاکتور عادی درنمایندگی ایرانخودرو که به حبس 20 ماه محکوم شدم ایا در دادگاه تجدید نظر قابال برگشت می باشد؟

63 نمایشجعل
0 دیدگاه

با سلام جعل یک عدد فاکتور عادی درنمایندگی ایرانخودرو که به حبس 20 ماه محکوم شدم ایا در دادگاه تجدید نظر قابال برگشت می باشد درحالیکه کارشناس فقط از لحاظ مرغوبییت گفته جعل می باشد در حالیکه ارزشفکتور 30هزار نومان می باشد وشاکی هم پولش چن روز بعد از شکایت گرفته است

درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند
مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل
دهد یا تبدیل کند. در هرصورت تجدیدنظر میتوانید بکنید و رضایت شاکی رو هم حتما بگیرید چون جهات تخفیف مجازات :ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم