آیا فروشنده ملک می تواند به دلیل بالا رفتن قیمت ملک معامله را فسخ کند؟

88 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

من ۲ ماه پیش واحدی رابه مبلغ۵۳۰وطی ۶فقره چک ۳۸۰را دریافت و۱۵۰ مانده بود سند الان ملک گران شد آیا میتوانم فسخ میتوانم کنم و طبق مبایعه نامه ضرر و زیان پرداخت کنم البته ۱ماه قبل کلید رو داده بودم بنگاه تا خریدار نقاش بیندازن ولی در قولنامه نوشته نشده و تحویل با سند در دفتر خونه بومدممنون

بالا رفتن قیمت ملک بعد از تنظیم مبایعه نامه به فروشنده حق فسخ نمی دهد مگر اینکه در قرارداد صراحتا این مورد قید شده باشد.