به کسی پولی دادم که برام کاغذ بخره طبق روال قبل حالا درمزایده شرکت کرده میتونم خیانت درامانت شکایت کنم ؟

608 نمایشخیانت در امانت

پولی بابت خرید کاغذ تولید لیوان کاغذی به شخصی دادم تا طبق روال قبلی برایم کاغذ بخرد. بیش از دو ماه گذشته الان میگوید با پول من در مزایده ای شرکت کرده و منتظر است کالایی را که برنده شده (کاغذ) آزاد شود تا به من بدهد.
میتوانم به جرم خیانت در امانت شکایت کنم?
ممنونم

0

میتونید دادخواست مطالبه وجه دهید نمیتونید شکایت کیفری خیانت در امانی مطرح کنید

دکمه بازگشت به بالا