اجاره دادن سرقفلی ممکن است ؟

606 نمایشحق سرقفلی

آیا میتوان مغازه سرقفلی را به افراد کرایه داد؟حق واگذار به غیر نداریم

0

اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت
اقدام مالک از طریق مراجع قضایی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی
خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱