آیا می توان از یکی از ورثه وکالت بلاعزل گرفت؟

246 نمایشوکالتنامه کاری

ایا میتوان حق امضایا وکالت بلاعزل یکی ازوراث رابنام خود کرد

0

می توانید در موضوع وکالتنامه بلاعزل تنظیم شده در دفترخانه حق امضاء به جای موکل در امور مورد نظر را نیز از ایشان بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا