آیا وصیت نامه شفاهی قابل قبول است؟

68 نمایشوصیت
0 دیدگاه

آیا صحبت شفاهی مادر بزرگم که گفته است:ملک فلان جا مطعلق به دخترا قابل استناد است؟
در ضمن :
1.واسه این صحبت مادر بزرگ شاهد عاقل و بالغ دارم.

2.مادر اینجانب که یکی از دختران مادربزرگ است،قبل از ایشان فوت شده است.

ممنون بابت راهنمایی تون

سلام وصیت شفاهی زمانی وجهه قانونی دارد که همه وراث اعتراضی نسبت به آن نداشته باشند.در غیر این صورت همه اموال طبق قانون ارث تقسیم می شود. به شما از طرف مادربزرگ سهمی نمی رسد.