اگر بخواهیم هبه نامه را ثبت دفتر خانه کنیم باید به دارایی مراجعه کنیم ؟

67 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

اگر بخواهیم هبه نامه را ثبت دفتر خانه کنیم باید به دارایی مراجعه کنیم ؟

بله قبلش دفتر خانه نامه میده مراجعه کنید به دادرایی بعد مدارک کامل شد هبه نامه تنظیم میشود.