وصیت نامه ای از طرف پدربزرگم تنظیم شده است که بیشتر به نفع عمویم می باشد فقط اثر انگشت دارد آیا این اعتبار دارد؟

94 نمایشوصیت
0 دیدگاه

سلام عموی من دست نوشته ای رو داده شیخ محل براش نوشته وپایینش انگشت پدر بزرگمه بیشتر اموال رو به نفع خودش نوشته ایا میشود نسبت به جعلی بودن در قبال اثر انگشت یا فاقد اعتبار بودن به جهت محضری نبودن انرا از اعتبار انداخت

سلام در ابتدا عرض کنم وصیت تا ثلث اموال نافذ است بیشتر از آن باید با رضایت همه وراث باشد. چون وصیت نامه حالت دست نوشته است و رسمی تنظیم نشده است از طرف وراث دیگر می تواند مورد انکار و تردید و جعل قرار گیرد پس  صحت آن باید از طریق دادگاه تنفیذ و تایید شود. 

سلام در ابتدا عرض کنم وصیت تا ثلث اموال نافذ است بیشتر از آن باید با رضایت همه وراث باشد. چون وصیت نامه حالت دست نوشته است و رسمی تنظیم نشده است از طرف وراث دیگر می تواند مورد انکار و تردید و جعل قرار گیرد پس  صحت آن باید از طریق دادگاه تنفیذ و تایید شود.