وصیت نامه ای که به صورت دستی و عادی تنظیم شده باشد یکی از وراث می تواند آن را تکذیب کند؟

136 نمایشوصیت
0 دیدگاه

پدرم در زمان حیات با امضاء تمامی وراث وصیت نامه ای نوشت و در آن علاوه بر یک سوم اموال را هم وصیت کرد حال بعد فوت برادرم با توجه به اینکه وصیت نامه را امضاء کرده نسبت به وصیت نامه اعتراض دارد که اینکه به اندازه یک سوم اموال باید طبق وصیت نامه تقسیم شود، آیا کار او قانونی است؟

سلام در صورت اعتراض یکی از وراث چون به صورت رسمی تنظیم نشده است  ، باید اصالت وصیت نامه از طریق دادگاه ( کارشناس ) تایید و تنفید شود.