در صورتی که در وصیت نامه سهمی برای شخصی درنظر گرفته شده باشد به چه صورت باید انجام شود؟

131 نمایشوصیت
0 دیدگاه

اگر متوفی خانمی باشد دارای شوهر سه دختر و دو پسر و وصیت نامه رسمی از ایشان وجود داشته باشد که دو نهم از ماترک را برای شخص دیگری غیر از ورثه خود در نظر گرفته باشد، سهم شوهر ایشان که معادل با یک چهارم است آیا از کل ماترک است یا ابتدا باید دو نهم وصیت نامه کسر شود و از مابقی یک چهارم به شوهر داده شود؟

سلام در ابتدا آن چیزی که وصیت شده است پرداخت می شود ( تا ثلث اموال نافذ است ) و بقیه بین وراث به نسبت سهم الارثشان تقسیم می شود.