منزلی که به نام پدرم بوده با سوء نیت به نام همسر دومش شده است آیا امکان ابطال سند وجود دارد؟

105 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

پدرم در سن ۸۵ سالگی زمانی ک از پا افتاده و حدود۵سال در بستر بود زیر پایش را عوض میکردیم خبر دار شدیم خانه را فروخته البته باصرار زن دومش ایا این سوی استفاده از یک پیر از پا افتاده نیست

سلام شما زمانی می توانید ابطال سند را بخواهید که ثابت کنید پدرتان در زمان انتقال سند ، محجور بوده است. 

سلام شما زمانی می توانید ابطال سند را بخواهید که ثابت کنید پدرتان در زمان انتقال سند ، محجور بوده است.