در صیغه موقت مرد به خارج از کشور برود تکلیف زن چیست می تواند برای ازدواج با فرد دیگری اقدام کند؟

349 نمایشازدواج موقت

اگر دختری در عقد موقت خود شرط صیغه موقت تا زمان دائمی شدن عقد را قبول کرده باشد ولی بعد از مدتی زوج به خارج از کشور سفر کند و دیگر
امکان بازگشت نداشته باشد، زوجه می تواند با کس دیگری ازدواج کند؟
راهی برای باطل شدن صیغه موقت وجود دارد؟
یا شرعاً زوجه برای همیشه در عقد موقت زوج می ماند؟

0

سلام عقد موقت با بذل مدت از سوی مرد به پایان می رسد ولی اگر مرد به دلایلی زن را ترک کند و زن در عسر و حرج باشد و این عسر و حرج خود را به دادگاه ثابت کند با توجه به صیغه نامه ای که دارد می تواند برای بذل مدت  اقدام کند. 

دکمه بازگشت به بالا