در وصیت پدرمان یکی از خونه های پدرم به برادرم وصیت شده است آیا وراث دیگر می تواند به آن اعتراض داشته باشد؟

98 نمایشوصیت
0 دیدگاه

با سلام ما 6 برادر و1 خواهر هستیم که چند وقت قبل پدرمان فوت کرد بعد از مدتی که وصیت نامه پیدا شد و خوانده شد متوجه شدیم که برادر سوممان که در زمان قید حیات پدرمان با ما مشکل داشت در وصیت نامه صاحب خانه دوم پدر مان شده است و چون وصیت نامه بدون شاهد و تنها با امضای پدرمان بود مارا به شک انداخته است آیا این وصیت نامه قابل اجرا میباشد یانه؟

اگر در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد سند عادی است و قابلیت انکارو  تردید رو دارد ضمن اینکه حتی در صورت تنفیذ وصیتنامه . وصیت تا یکسوم نافذ است مابقی نیاز به اجازه سایر وراث دارد.