در صورتی که پدر بزرگ در وصیت نامه سهم فرزند فوت شده را به فرزندان مرحوم بدهد آیا فرزندان می توانند بر خلاف وصیت اقدام کنند؟

155 نمایشوصیت
0 دیدگاه

با سلام

در صورتی که پدر بزرگ در وصیت نامه سهم فرزند فوت شده را به فرزندان مرحوم بدهد آیا فرزندان می توانند بر خلاف وصیت اقدام کنند؟

بله وصیت نامه حتی اگر به صورت رسمی تنظیم شده باشد تا یک سوم نافذ است مابقی نیاز به اجازه وراث دارد. 

بله وصیت نامه حتی اگر به صورت رسمی تنظیم شده باشد تا یک سوم نافذ است مابقی نیاز به اجازه وراث دارد. 

بله وصیت نامه حتی اگر به صورت رسمی تنظیم شده باشد تا یک سوم نافذ است مابقی نیاز به اجازه وراث دارد. 

بله وصیت نامه حتی اگر به صورت رسمی تنظیم شده باشد تا یک سوم نافذ است مابقی نیاز به اجازه وراث دارد. 

بله وصیت نامه حتی اگر به صورت رسمی تنظیم شده باشد تا یک سوم نافذ است مابقی نیاز به اجازه وراث دارد.