آیا همسر متوفی بدون وصیت وی میتواند ثلث اموال وی را بدون رضایت وراث دیگر صرف امور متوفی کند؟

90 نمایشوصیت
0 دیدگاه

با سلام.فردی فوت کرده حالا زن شخص میگوید که من ثلث اموال متوفی را برمیدارم و خرج باقیات و صالحات برای متوفی میکنم.در حالی که خود متوفی چنین وصیتی نکرده.آیا اگه ورثه راضی نباشن میتونه ثلث اموال رو قانونا برداره؟

سلام در صورتی که وصیتی از طرف متوفی در این خصوص نباشد ایشان نمی تواند بدون اجازه همه وراث ثلث اموال را به این امر اختصاص بدهد.