آیا مرد می تواند 3 دانگ خانه ای که به نام زوجه شده است را از بابت رجوع از هبه پس بگیرد؟

87 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

در صورتی که مرد یک باب منزل خریداری کند و با توجه به ضوابط تسهیلات زوجین بانک مسکن،سه دانگ به نام همسر شده ولی اقساط توسط مرد پرداخت می شودآیا می توان آن را هبه نامید و این سه دانگ قابل برگشت است؟

با توجه به اینکه مالکیت ملک به نام زوجه است زوج تنها می تواند با اثبات این امر که قیمت 3 دانگ را پرداخت کرده است وجه آن را مطالبه نماید.