من رای اجازه ازدواج مجدد دارم ولی همسرم منزل را ترک کرده و ادعا می کند من بیماری مسری خطرناک دارم آیا با این وجود رای دادگاه منتفی می شود؟

133 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

در دادگاه اجازه همسر دوم به من داده شده است اما همسر اولم که شش ماه است منزل را ترک کرده اعتراض کرده و در میان ادله آزمایش ایدزى که من در سال ٩١ و ٩۶ به دلیل چکاپ داده بودم را ضمینه پرونده کرده و مدعى شده است من او را مجبور کردم آزمایش زگیل تناسلى بدهد و وى به علت ترس از بیمارى ایدز خانه را ترک کرده و این در حالى است که آزمایش من منفى بوده و هیچگونه بیمارى مقاربتى ندارم! سوال من اینجاست که آیا این دلیل باعث مى شود راى دادگاه تغییر کند؟

بی تاثیر درتصمیم  قاضی نیست اگر قاضی بپذیرد احتمال نپذیرفتن درخواست ازدواج مجددتون هست درکل بسته به نظر قاضی برونده می باشد