آیا در صورت رابطه نامشروع زوجه، زوج می تواند ازدواج مجدد نماید؟

60 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

با توجه به اینکه زن رابطه نامشروع داشته و مرد برای پرداخت حقوق او از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل اعسار داده است میتواند از دادگاه درخواست ازدواج مجدد کند؟

سلام زمانی مرد می تواند برای ازدواج مجدد اقدام کند که زن تمکین نمی کند و رای عدم تمکین از دادگاه صادر شده باشد. به استناد آن رای می تواند برای  ازدواج مجدد دادخواست بدهد. زمانی که محکوم به پرداخت نفقه شده اید یعنی  همسرتان دارد تمکین می کند.