در صورتی که قبل از تنظیم وصیت نامه نسبت به ملک معامله ای صورت گرفته باشد وصیت نامه معتبر است؟

51 نمایشوصیت
0 دیدگاه

باسلام کسی قبل ازنوشتن وصیت نامه معامله ای عادی نسبت به موردوصیت انجام میدهدو طرف معامله هم یکی ازوراث است بعدان ملک را طبق وصیت نامه به کسان دیکری وصیت کند امضای مورث طرف معامله هم زیروصیت نامه هست آیادراینجا وصیت نامه معتبراست یا آن قولنامه قبلی؟