آیا می توان گواهی فوت را باطل کرد؟

232 نمایشتقسیم ارث انحصار وراثت

سلام، شخصی در سال ۱۳۶۹ معامله نموده و دز سال ۱۳۷۱ فوت کرده است ولی ورثه ایشان در سال ۱۳۸۰ اقدام به ثبت فوت به تاریخ ۱۳۶۱ نموده است آیا امکان ابطال برگ فوت هست؟

دکمه بازگشت به بالا