میزان نفقه خانم دارای مدرک لیسانس و یک فرزند چه قدر می باشد؟

87 نمایشنفقه
0 دیدگاه

مقدار نفقه یک خانوم با مدرک لیسانس و با یک فرزند 4ساله واینکه خانواده خانوم قشر کم درآمد هستن چقدر است؟

با سلام ووقت بخیر 
میزان نفقه را کارشناس دادگستری تعیین میکند.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.