آیا خویشان خانمی می تواند با گرفتن چک و سفته مرد را اجبار به ازدواج کنند؟

66 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

باسلام  آیا امکانش هستی یک زن که بامردمتاهلی ارتباط تلفنی داشته اقوام زن میتوانند به اجباروگرفتن سفته وچک مردی که دارای دوفرزندنیز میباشد واداربه ازدواج کنند(یعنی مردرابه اجبارواداربه ازدواج با آن زن کنند)؟ باتشکر