چگونه می توانم مطالبه ضرر و زیان و خسارت بر اساس قرارداد کنم؟

63 نمایشقرارداد پیمانکاری
0 دیدگاه

باسلام . اینجانب پیمانکار شرکت در نفت ستاره بندر عباس میباشم.لذا باشرکتی که زیر مجموعه قرارگاه خاتم میباشد یه قرارداد به مبلغ 5 میلیارد امضا نمودم اما بعد از گذشت دو ماه با توافق هر دو طرف به 3 میلیارد کاهش پیدا کرد . در ادامه کار سقف قرارداد به دلیل کارشکنی تعدادی از مهندسین سقف فقط 800 میلیون از قرارداد 3 میلیاردی پر کرد.لذا بنده متحمل ضرر و زیان شدم حال از شما درخواست مشاوره و کمک مینمایم.