آیا با ازدواج مجدد خانم، مستمری وی قطع می شود؟

105 نمایشبیمه‌های عمر مستمری
0 دیدگاه

سلام با حذف نام همسر اول از شناسنامه زن بعد از ازدواج دوم مستمری همسر اول او قطع میشود؟

بله با ازدواج مجدد زن مستمری همسر اول ایشان قطع می شود.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.