آیا صدور چک بلامحل سوء پیشینه تلقی می شود؟

95 نمایشچک
0 دیدگاه

سلام..چک من برگشت خورد و طرف مقابل حکم جلب گرفت و به اوین منتقل شدم.اثر انگشت گرفته شد و عکس گرفته شد و کمتر از ۲۴ ساعت وجه چک پرداخت شد و آزاد شدم ..کمتر از ۲۴ ساعت در اوین بودم و به بند و  منتقل نشدم.الان برای استخدام گواهی سوپیشینه لازم هست. ایا به عنوان سابقه برای من محسوب میشه جسارتا برای من دادنامه غیابی صادر شده بود از شعبه سوم اجرای احکام کیفری در خصوص چک بلامحل داخل جلب زده بود به حبس محکوم گردیده و تحت تعقیب کیفری قرار دارد و به لحاظ متواری بودن تا کنون دسترسی به او حاصل نشده استدر صورتی که من اصلا اطلاعی نداشتم و پس از صدور جلب به محل کار من آمدند و به اوین منقل شدم چون کیفری اقدام شده نگرانم کرده

سلام خیر سوء پیشینه ای برای شما لحاظ نخواهد شد .