برادرم فوت کرده و همسرش تمام مدارک و کارت های بانکی وی را برداشته است بابت مهریه آیا چنین حقی دارند؟

143 نمایشارث
0 دیدگاه

با سلام برادرم فوت کرده فقط همسرش ومادرم تنها وراث اوهستند همسربرادرمتوفایم همه اسناد املاک برادرم وکارتهای بانکی اورا برداشته و به مادرم جواب هم نمی دهد میگوید بابت مهریه اش همه اموال وموجودی بانکی را برداشته است ومال خودش است مادرم چکار میتواند بکند .ممنون از شما داخواست مطالبه مهریه هنوز نداده است.

سلام با فوت شخص به طور خودکار تمام حساب های بانکیش  مسدود می شود و قابل برداشت نخواهد بود. نگران مدارک شناسنایی متوفی نباشید . شما زمانی که برای گواهی حصر وراثت اقدام کنید تمام این مدارک از اداره ثبت احوال استعلام خواهد شد.