چگونه می توانم بابت مزاحمت همسایه طرح شکایت کنم ؟

432 نمایشایجاد مزاحمت

سلام
 از همسایه بعلت دید زدن منزلمان شکایت کردم ولی دادگاه گفت که دید زدن جرم حساب نمیشه. به چه عنوان شکایت کنم که جرم حساب شه آیا عنوان شکایت “فعل حرام” باشه جرم محسوب میشه اگه نه چه عنوانی دوتا شاهد زن دارم دادگاه قبول میکنه؟
اون هم از من شکایت کرده بعنوان اهانت. با دوتا شاهد دورغ که یکیش همسرش هست که اصلا اونجا نبود. منو بازداشت کردن چطور میتونم ثابت کنم که اونا شهادت دروغ دادن؟ من بهش گفتم مگه تو ناموس نداری به خونه دیگران نگاه میکنی به این خاطر شکایت کرده هرچی که من به اون گفتم اونهم به من گفته من هم میتونم بعنوان اهانت هم شکایت بکنم  و چطوری از اتهام خلاص بشم؟ 

دکمه بازگشت به بالا