در صورت مهر و موم ترکه از طرف یکی از وراث ورثه دیگر می توانند اقدام جهت ممانعت کنند؟

546 نمایشمهر و موم ترکه

با سلام
منزلی که به ۹ فرزند و مادر آنها به ارث رسیده و در حال حاضر با رضایت فرزندان محل سکونت مادر و فرزند آخر خانواده میباشد. در صورت شکایت و درخواست مهر و موم ما ترک توسط یکی از فرزندان، سایر وراث چه اقدامی باید انجام دهند تا منزل پلمپ نشود و مادر و فرزند آخر در مشقت قرار نگیرند؟

0

سلام ورثه از طریق مراجع قضائی می تواند وراث دیگر از هر از گونه دخل و تصرف در ماترک ممنوع کند تا تکلیف ماترک مشخص شود. وراث دیگر نمی توانند مانع مهر و موم ترکه شوند. بالاخره ملک مشاع می باشد و همه نسبت به آن حق دارند . 

دکمه بازگشت به بالا